Malaysia Madani
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap
 • Home
 • FAQs
 • Pendaftaran dan Pengelasan Premis Penginapan Pelancong (PPP)

Pendaftaran dan Pengelasan Premis Penginapan Pelancong (PPP)

PENDAFTARAN PREMIS PENGINAPAN PELANCONG

1. Adakah MOTAC mengeluarkan Lesen Operasi Perniagaan Premis Penginapan?

Tidak.
Lesen Operasi Perniagaan Premis Penginapan dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) masing-masing. MOTAC hanya bertanggungjawab mendaftar dan mengelaskan (rating) Premis Penginapan Pelancong.

2. Adakah pemilik premis boleh menjalankan perniagaan selepas berdaftar di bawah kementerian?
Pendaftaran di bawah MOTAC bukan merupakan kelulusan Lesen Operasi Perniagaan kepada premis untuk menjalankan perniagaan. Pendaftaran ini bertujuan untuk membantu pihak kementerian mendapatkan maklumat dan data bagi merancang dasar-dasar pelancongan negara.

3. Siapakah yang perlu memohon pendaftaran Premis Penginapan Pelancong?
Mana-mana orang yang menjalankan atau mengendalikan premis penginapan hendaklah memohon kepada Pesuruhjaya Pelancongan untuk pendaftaran premis itu sebagai Premis Penginapan Pelancong.

4. Bagaimana cara untuk memohon pendaftaran Premis Penginapan Pelancong?
Pemohon boleh mendaftarkan premis secara atas talian melalui Sistem Pelesenan Industri Pelancongan (SPIP) iaitu www.spip.gov.my

5. Adakah terdapat sebarang pembayaran bagi permohonan pendaftaran Premis Penginapan Pelancong?
Ya.
Bayaran proses pendaftaran akan dikenakan sebanyak RM70 di mana fi memproses ialah RM20 dan fi pengeluaran Sijil Pendaftaran sebanyak RM50.
 
6. Adakah Sijil Pendaftaran Premis Penginapan Pelancong mempunyai tempoh sah laku?
Tiada tempoh sah laku bagi Sijil Pendaftaran kerana pendaftaran hanya perlu dibuat sekali sahaja. Walaubagaimanapun bagi memastikan maklumat yang berada dalam data MOTAC adalah tepat dan teratur, premis hendaklah bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada pihak MOTAC dalam keadaan berikut:
 1. premis telah berhenti operasi secara kekal atau sementara;
 2. pertukaran pemilik;
 3. pertukaran nama premis; dan
 4. pertambahan atau pengurangan bilik penginapan.

7. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh pemohon sekiranya berlaku pertukaran pemilik atau nama baharu Premis Penginapan Pelancong?
Pemilik atau Nama Baharu premis perlu membuat permohonan pendaftaran semula melalui Sistem Pelesenan Industri Pelancongan (SPIP) www.spip.gov.my.

8. Adakah terdapat sebarang caj yang dikenakan sekiranya pemohon mengemukakan pendaftaran semula apabila berlaku pertukaran pemilik atau pengurusan?
Ya.
Caj yang akan dikenakan kepada pemohon ialah fi memproses sebanyak RM20 bersama-sama dengan fi pengeluaran Sijil Pendaftaran Baharu sebanyak RM50.

9. Bagaimana untuk mendapatkan salinan sijil sekiranya berlaku kehilangan Sijil Pendaftaran Premis Penginapan Pelancong?
Pemohon boleh membuat permohonan penggantian sijil di Bahagian Pelesenan Pelancongan, Ibu Pejabat Putrajaya dengan mengemukakan surat permohonan ataupun emel kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dengan menggunakan emel rasmi premis. Fi sebanyak RM70 termasuk fi proses akan dikenakan bagi penggantian sijil.

10. Sekiranya terdapat aduan, adakah Kementerian boleh mengambil tindakan?
Kementerian hanya boleh mengambil tindakan sekiranya aduan dibuat secara rasmi berserta bukti yang kukuh dan perkara yang diadu berada di bawah kawal selia Kementerian. Keputusan aduan akan dimaklumkan kepada pengadu setelah siasatan selesai.

11. Adakah terdapat syarat bilangan unit yang perlu berdaftar di bawah kementerian?
Tiada sebarang syarat atau had penetapan bilangan unit yang ditetapkan. Semua pemilik boleh berdaftar sekiranya menawarkan tempat penginapan.

12. Apakah jenis premis yang tidak layak berdaftar di bawah Kementerian?
Premis yang bersifat Short Term Residential Accommodation (STRA) adalah tidak layak untuk berdaftar di bawah MOTAC seperti tidak mempunyai lesen perniagaan premis yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

13 Adakah premis perlu mengemukakan dokumen lain selain daripada yang dinyatakan dalam garis panduan permohonan?
Ya.
Sekiranya permohonan diterima tidak lengkap pihak MOTAC berhak untuk mendapatkan dokumen tambahan seperti gambar premis, status tanah atau surat pemilikan tanah dan sebagainya.

14. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh premis penginapan pelancong sekiranya telah terhenti beroperasi?
Pihak premis hendaklah mengemukakan surat makluman dan menyerahkan semula sijil pendaftaran kepada Pesuruhjaya Pelancongan bagi tujuan pembatalan.

PENGELASAN PREMIS PENGINAPAN PELANCONG

1. Bagaimana cara untuk memohon pengelasan Premis Penginapan Pelancong?
Permohonan boleh dibuat secara manual dengan memuat turun borang melalui laman sesawang  Portal Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia iaitu motac.gov.my

2. Bagaimana pemeriksaan pengelasan dilaksanakan?
Pengelasan boleh dijalankan secara pemeriksaan fizikal bagi permohonan pengelasan baharu. Manakala bagi permohonan pengelasan semula, pemeriksaan dijalankan secara penilaian kendiri oleh pihak premis. Sekiranya pihak MOTAC tidak berpuas hati dengan hasil laporan yang dikemukakan oleh pihak premis, pemeriksaan kali kedua secara fizikal boleh dilaksanakan oleh pihak MOTAC.

3. Adakah terdapat sebarang caj pembayaran dikenakan bagi permohonan pengelasan Premis Penginapan Pelancong?
Tiada sebarang caj dikenakan buat masa sekarang.

4. Adakah Sijil Penggredan mempunyai tempoh sah laku ?
Tempoh sah laku Sijil Penggredan adalah selama 3 tahun.

5. Bilakah pemohon boleh mengemukakan permohonan pengelasan semula?
Pemilik atau Pengusaha hendaklah mengemukakan permohonan pengelasan semula 3 bulan sebelum sijil penggredan tamat. Permohonan yang dikemukakan hendaklah lengkap, teratur dan sempurna.

6. Apakah kesan sekiranya permohonan pengelasan dibuat selepas tamat tempoh sijil penggredan?
Kegagalan mengemukakan permohonan mengikut tempoh yang ditetapkan akan menyebabkan kelewatan pengeluaran Sijil Penggredan dan menjejaskan urusan yang  berkaitan.

7. Bagaimana untuk mendapatkan salinan sijil sekiranya berlaku kehilangan Sijil Penggredan Premis Penginapan Pelancong?
Pemohon boleh membuat permohonan penggantian sijil di Bahagian Pelesenan Pelancongan, Ibu Pejabat Putrajaya dengan mengemukakan surat permohonan ataupun e-mel kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dengan menggunakan e-mel rasmi premis.

8. Di manakah maklumat mengenai Premis Penginapan Pelancong yang telah diberikan penggredan oleh MOTAC boleh diakses?
Senarai penggredan (Rated Hotel) boleh dirujuk di dalam laman sesawang rasmi MOTAC (motac.gov.my).

9. Sekiranya premis tidak berpuas hati dengan keputusan penggredan yang diberikan, adakah premis boleh mengemukakan rayuan?
Pihak premis hendaklah mengemukakan rayuan dalam tempoh 21 hari daripada surat keputusan permohonan pengelasan dikeluarkan oleh kementerian.

10. Adakah permohonan rayuan masih boleh dibuat selepas tempoh 21 hari?
Tidak.
Permohonan rayuan hanya boleh dibuat sekali sahaja dalam tempoh 21 hari daripada tarikh surat keputusan Mesyuarat Panel Pengelasan Premis Penginapan Pelancong. Walau bagaimanapun, pemohon boleh mengemukakan permohonan  pemeriksaan semula premis selepas tempoh satu (1) tahun daripada tarikh keputusan mesyuarat.

11. Adakah pihak premis masih boleh membuat rayuan semula selepas memperoleh keputusan rayuan terdahulu?
Tidak.
Keputusan rayuan adalah muktamad dan rayuan hanya boleh dibuat sekali sahaja.

12. Adakah MOTAC akan mengeluarkan sijil penggredan baharu selepas keputusan permohonan rayuan?
Ya.
Surat Keputusan dan Sijil Penggredan baharu akan dikemukakan kepada premis bagi permohonan rayuan yang berjaya manakala hanya surat makluman keputusan mengekalkan penggredan sedia ada akan dikemukakan bagi permohonan yang ditolak.

13. Adakah premis yang menggunakan perkhidmatan menyumberluar (outsource) akan diambil kira di dalam penilaian pemeriksaan?
Ya.
Sekiranya premis mengemukakan kontrak sebagai dokumen sokongan. Markah penilaian hanya akan diambil kira sekiranya panel penilai dibenarkan membuat penilaian terhadap kemudahan tersebut.

14. Adakah Sijil Penggredan baharu akan dikeluarkan apabila berlaku pertukaran pemilik atau nama premis?
Ya.
Sijil penggredan baharu akan dikeluarkan bagi tujuan pertukaran pemilik atau nama premis. Fi proses dan fi penggantian Sijil Penggredan akan dikenakan sebanyak RM70. Bagi maksud ini, pemohon hendaklah mengemukakan semula sijil asal penggredan untuk tujuan pembatalan.

15. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh premis penginapan pelancong sekiranya telah terhenti beroperasi?
Pihak premis hendaklah mengemukakan surat makluman dan menyerahkan semula sijil penggredan kepada Pesuruhjaya Pelancongan bagi tujuan pembatalan.

16. Bagaimanakah pihak premis boleh mendapatkan dokumen berhubung Penilaian Kendiri?
Dokumen-dokumen berhubung Penilaian Kendiri boleh dirujuk di dalam laman sesawang rasmi MOTAC (motac.gov.my).

17. Apakah dokumen yang diperlukan bagi pemeriksaan secara Penilaian Kendiri?
Pemohon perlu muat turun dokumen-dokumen berikut dan mengemukakan kepada Pejabat MOTAC Negeri di mana premis berkenaan beroperasi :
 1. Borang Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Pengelasan;
 2. Borang Penilaian/Pemeriksaan Pengelasan;
 3. Laporan Pemeriksaan Pengelasan;
 4. Laporan Gambar Pemeriksaan Pengelasan; dan
 5. Surat Aku Janji Pengelasan.

18. Berapakah bilangan panel pemeriksa semasa pemeriksaan penilaian kendiri dilaksanakan oleh pihak premis?
Panel pemeriksa hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga (3) panel pemeriksa termasuk Ketua Pemeriksa yang dilantik oleh premis berkenaan. Ketua Panel dan ahli panel boleh terdiri daripada pemilik atau pihak pengurusan yang menguruskan hotel berkenaan. Mereka yang dilantik hendaklah mempunyai pengalaman dalam bidang perhotelan.

19. Bilakah pihak premis akan menerima keputusan penggredan?
Keputusan akan dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja setelah Mesyuarat Panel Pengelasan Premis Penginapan Pelancong bersidang.

20. Premis bagaimanakah yang dibenarkan untuk memohon pengelasan dengan MOTAC?
Premis yang dibenarkan untuk pengelasan adalah premis yang tidak bercampur dengan unit kediaman persendirian sekiranya berada dalam blok  bangunan yang sama.

Gambar rajah di bawah menunjukkan keadaan yang dibenarkan dan tidak dibenarkan  bagi tujuan pengelasan.

A. Keadaan di mana Blok A dibenarkan untuk pengelasan

BLOK AB. Manakala Blok B tidak dibenarkan pengelasan.

BLOK BNota :

Biru - Premis Penginapan Pelancong
Kuning- Kediaman Persendirian
Last updated :