Malaysia Madani
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap
 • Home
 • Ministry's Programmes
 • Funds & Incentives
 • Tax Incentives

Galakan Cukai

PENGENALAN
Syarikat pengendalian pelancongan yang menyediakan  pakej pelancongan domestik dalam Malaysia dengan bilangan pelancong yang ditetapkan dalam suatu tempoh asas bagi suatu tahun taksiran boleh membuat permohonan kepada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) untuk sokongan bagi pengecualian cukai di bawah P.U. (A) 344 Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 9) 2021 Akta Cukai Pendapatan 1967.

SYARAT - SYARAT
 1. Syarikat pengendalian pelancongan yang menyediakan pakej pelancongan domestik bagi pengembaraan dalam Malaysia yang digunakan oleh pelancong tempatan DAN pelancong asing, termasuk pengangkutan melalui udara, darat atau laut DAN penginapan.

 2. Membawa masuk pelancong tempatan DAN asing dalam suatu tempoh asas bagi suatu tahun taksiran seperti berikut:-

  1. Tidak kurang daripada dua ratus (200) orang pelancong tempatan [dua ratus satu (201) orang dan lebih]; DAN

  2. Tiada bilangan minima pelancong asing bagi pakej pelancongan ke Malaysia.

 3. Syarat bagi bilangan pelancong tempatan ini adalah WAJIB dipenuhi oleh syarikat.

 4. Syarikat pengendalian pelancongan WAJIB mengemukakan nombor kad pengenalan bagi pelancong tempatan dan nombor pasport bagi pelancong asing kepada MOTAC bagi tujuan penilaian.

 5. Syarikat pengendalian pelancongan yang berlesen dengan MOTAC dan mempunyai lesen yang sah semasa memohon sokongan pelepasan cukai.

 6. Permohonan pelepasan cukai adalah bagi tahun taksiran 2021 sehingga tahun taksiran 2022.

 7. Permohonan sokongan pelepasan cukai dari MOTAC perlu dikemukakan dalam tempoh enam (6) bulan selepas tahun kewangan syarikat berakhir.

 8. Sekiranya diminta, pihak Audit Awam bertauliah/syarikat hendaklah mengemukan dokumen-dokumen (bil/resit/invois/itinerari) yang berkaitan dengan tuntutan tersebut untuk disemak oleh MOTAC. Dokumen-dokumen tersebut perlu disediakan dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

 9. Syarikat pengendalian pelancongan yang memohon pengecualian cukai hendaklah menyenggara suatu akaun berasingan bagi pendapatan yang diperolehi daripada setiap aktiviti yang layak diberi pengecualian tertakluk kepada syarat akaun tersebut dipersetujui oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM).

 10. Surat sokongan daripada MOTAC hanya akan dikemukakan kepada syarikat pengendalian pelancongan setelah MOTAC berpuas hati dengan pengesahan yang diberikan oleh Audit Awam yang bertauliah/syarikat.

TATACARA PERMOHONAN
 1. Borang permohonan yang lengkap diisi kemukakan kepada :

  Ketua Setiausaha
  Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia
  Bahagian Pembangunan Industri
  Tingkat 14, Menara 1
  No. 2, Jalan P5/6, Presint 5
  62200 PUTRAJAYA

 2. MOTAC tidak terikat untuk memaklumkan sebab-sebab penolakan permohonan.

 3. Kegagalan mengemukakan dokumen lengkap berdasarkan senarai semak boleh menyebabkan permohonan ditolak.

 4. Permohonan yang disokong untuk tujuan pelepasan cukai adalah tidak secara automatik melayakkan syarikat-syarikat berkenaan mendapat kelulusan untuk pelepasan cukai. Kelulusan adalah tertakluk kepada terma dan syarat LHDNM.

 5. Borang permohonan galakan cukai adalah percuma dan tidak melibatkan sebarang kos.

 6. Borang permohonan galakan cukai hendaklah ditaip.

Last updated :